فهرست محصولات این تولید کننده سحر آب صنعت (ISAS)

شرکت بین المللی سحر آب صنعت با نام تجاری ISAS بـا هـدف ارتقـاء، بهـره وری صنایـع و بهبـود تکنولـوژی صنعتـــی در ســطح جهانــی فعالیـــت خــود را درحــوزه هــای وســیع پژوهشــی صنعتــی آغــاز نمــوده اســت. ایــن شــرکت بــا تکیــه بــر دانــش فنــی کارشناســان و پژوهشــگران مجـــرب خــود و ارتبـــاط مـــداوم بــا پژوهشگــران و متخصصــان شــرکت هـا و دانشــگاه هـای معتبرخارجـی و داخلــی موفـق بـه کسـب دانـش فنـی روز در زمینــه هـای بـرق و الکترونیـک، کنتـرل، صنایـــع شــیمی، مکانیـــک، آب و فاضــاب گردیــده وتاکنــون پـروژه هـای پژوهشـی خـود را بـا موفقیـت بـه پایـان رسـانیده این شـرکت در سـال 1392اقدام بــه تولیــد دوزینــگ پمــپ (پمــپ دقیــق ) نمــود و در حـال حاضـر اولیـن و تنهـا تولیـد کننـده دوزینـگ پمـپ هــای دیافراگمــی در ایــران میباشــد و بــا بیـش از26 اختـراع صنعتـی پیشـتاز در زمینـه صنعت بـه خصوص تصفیــه آب و فاضــاب، روش  MBRو سیســتم هــای تصفیـه خانـه تمـام هوشمنــدو مانیتورینـگ بـوده و بـا تلفیـق دانـش فنـی روز و تجربه ی انجــام پــروژه های متعـدد مطابـق بـا جدیدتــرین تکنولوژی های روز دنیــا آمادگــی خــود را درجهــت خدمــت رســانی بــه صنایــع میهــن عزیزمــان اعــلام مــی دارد.

از عمده فعالیت های این شرکت :

-اولیـن و تنهـا تولیـد کننـده دوزینـگ پمـپ (پمـپ دقیـق) دیافراگمـی در ایـران

-مشــاوره، طراحـی و اجـرای سیستــم هـای تصفیــه خانـه هـای آب و فاضـاب - آب شـیرین کـن هـای صنعتــی وشــهری(با امــکان مصــارف گوناگــون اعــم از شــرب وصنعتــی) -بــا روش هــایRO-MED-MEH-UF

-وارد کننــده و عرضــه کننــده تجهیــزات تصفیـــه آب، فـــاضاب، اتوماســیون صنعتــی و محصــولات شــیمیایی مربوطـه در ایـران

-پیشــتاز در طراحــی و اجــرای سیســتم هــای هوشــمند تصفیــه آب و فاضــاب در کشــور بــه روش  MBRبیوراکتـور غشـائی

-تامیــن کننـده ی انــواع قطعــات، مــواد شــیمیایی، سیســتم هــای تصفیــه آب و فاضـلـاب کنتــرل و اتوماســیون صنعتــی و تجهیــزات مــورد نیــاز نفــتگاز پتروشــیمی وصنایــع بــزرگ ( در انــواع برنــد هــای خارجــی و داخلــی)

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم