برند ها 25 برند وجود دارد

در هر صفحه
نمایش 1 - 12 از 25 آیتم
 • CodeLine

  .

  پرشروسل کدلاین آمریکا Code line

  .

  کدلاین Code Line، استانداردی جهانی در پرشر وسل!

 • CSM کره جنوبی

  محصولات CSM ساخته شده توسط Toray Chemical کره در زمینه های اسمز معکوس (RO) ، نانوفیلتراسیون (NF) و غشاهای اولترافیلتراسیون (UF) آماده خدمت به بازارهای شهری، صنعتی و مسکونی است. هدف CSM رضایت کامل مشتریان در زمینه تصفیه و فیلتراسیون است.

  کمپانی CSM متعهد به ارائه بالاترین کیفیت، پشتیبانی فنی قابل اطمینان و قیمت های رقابتی برای مشتریان خود است و با یک شبکه جهانی از شعب و شرکت های تابعه در ایالات متحده، چین، ژاپن، هند و چندین نمایندگی مجاز در سراسر جهان ارائه خدمات با کیفیت را تضمین می کند.

 • آزود Azud

  درباره کمپانی آزود AZUD:

  آزود AZUD نامی تجاری - بین المللی با رسالتی جهانی است. آزود AZUD در بیش از 70 کشور دنیا در 5 قاره حضور دارد. افزون بر 20 شرکت در سرتاسر دنیا زیر مجموعه آزود AZUD فعالیت می کنند. کمپانی آزود تمام توانایی خود را بر توسعه محصولات و تکنولوژی جهت استفاده کارآمد آب در فعالیت های کشاورزی، فیلتراسیون و تصفیه آب متمرکز کرده است. هدف اصلی آزود AZUD از توسعه محصولات و تکنولوژی های آبی، مسائل و مشکلات آبی و اهمیت دادن به منبع کم یابی به اسم "آب" است.

 • سحر آب صنعت (ISAS)

  شرکت بین المللی سحر آب صنعت با نام تجاری ISAS بـا هـدف ارتقـاء، بهـره وری صنایـع و بهبـود تکنولـوژی صنعتـــی در ســطح جهانــی فعالیـــت خــود را درحــوزه هــای وســیع پژوهشــی صنعتــی آغــاز نمــوده اســت. ایــن شــرکت بــا تکیــه بــر دانــش فنــی کارشناســان و پژوهشــگران مجـــرب خــود و ارتبـــاط مـــداوم بــا پژوهشگــران و متخصصــان شــرکت هـا و دانشــگاه هـای معتبرخارجـی و داخلــی موفـق بـه کسـب دانـش فنـی روز در زمینــه هـای بـرق و الکترونیـک، کنتـرل، صنایـــع شــیمی، مکانیـــک، آب و فاضــاب گردیــده وتاکنــون پـروژه هـای پژوهشـی خـود را بـا موفقیـت بـه پایـان رسـانیده این شـرکت در سـال 1392اقدام بــه تولیــد دوزینــگ پمــپ (پمــپ دقیــق ) نمــود و در حـال حاضـر اولیـن و تنهـا تولیـد کننـده دوزینـگ پمـپ هــای دیافراگمــی در ایــران میباشــد و بــا بیـش از26 اختـراع صنعتـی پیشـتاز در زمینـه صنعت بـه خصوص تصفیــه آب و فاضــاب، روش  MBRو سیســتم هــای تصفیـه خانـه تمـام هوشمنــدو مانیتورینـگ بـوده و بـا تلفیـق دانـش فنـی روز و تجربه ی انجــام پــروژه های متعـدد مطابـق بـا جدیدتــرین تکنولوژی های روز دنیــا آمادگــی خــود را درجهــت خدمــت رســانی بــه صنایــع میهــن عزیزمــان اعــلام مــی دارد.

  از عمده فعالیت های این شرکت :

  -اولیـن و تنهـا تولیـد کننـده دوزینـگ پمـپ (پمـپ دقیـق) دیافراگمـی در ایـران

  -مشــاوره، طراحـی و اجـرای سیستــم هـای تصفیــه خانـه هـای آب و فاضـاب - آب شـیرین کـن هـای صنعتــی وشــهری(با امــکان مصــارف گوناگــون اعــم از شــرب وصنعتــی) -بــا روش هــایRO-MED-MEH-UF

  -وارد کننــده و عرضــه کننــده تجهیــزات تصفیـــه آب، فـــاضاب، اتوماســیون صنعتــی و محصــولات شــیمیایی مربوطـه در ایـران

  -پیشــتاز در طراحــی و اجــرای سیســتم هــای هوشــمند تصفیــه آب و فاضــاب در کشــور بــه روش  MBRبیوراکتـور غشـائی

  -تامیــن کننـده ی انــواع قطعــات، مــواد شــیمیایی، سیســتم هــای تصفیــه آب و فاضـلـاب کنتــرل و اتوماســیون صنعتــی و تجهیــزات مــورد نیــاز نفــتگاز پتروشــیمی وصنایــع بــزرگ ( در انــواع برنــد هــای خارجــی و داخلــی)

 • فیلمتک (Filmtec) آمریکا

  درباره شرکت Filmtec :

  شرکت Filmtec در سال 1963 به دنبال یکسری تحقیقات پایه در مورد غشاها و ساخت غشای FILMTEC™ FT30 پایه گذاری شد و بعد از آن توسعه محصولات جدید خود را در دستور کار قرار داد.

  سرانجام شرکت Filmtec در سال 1977 در مینیاپولیس ایالات متحده آمریکا تاسیس شد.

  پس از یکسری تغییرات و توسعه شرکت Filmtec بین سالهای 1981 تا 1984، شرکت Filmtec در ماه آگوست 1985 توسط کمپانی Dow Chemical خریداری شد.

  کمپانی Dow جهت اطمینان از عرضه محصولات Filmtec به طور مداوم و با کیفیت بالا در راستای ارتقای جهانی سطح تکنولوژی های اسمز معکوس، اولترا فیلتراسیون و نانو فیلتراسیون سرمایه گذاری های هنگفتی برای رسیدن به اهداف خود کرده است.

نمایش 1 - 12 از 25 آیتم